I opplæringslovens § 11-4 heter det nå at «Elevar har rett til den personlege assistansen dei treng for å kunne delta i opplæringa og få tilfredsstillande utbytte av ho».

Ny opplæringslov er i hovedtrekk en videreføring av dagens regler, men nå er også retten til spesialundervisning delt opp i tre rettigheter:

  • individuelt tilrettelagt opplæring
  • personlig assistanse
  • fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemidler

Det presiseres at tilpasset opplæring betyr at elevene skal få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen uavhengig av funksjonsnivå, og at alle skal få utnyttet og utviklet evnene sine. Presiseringen er ment å gjøre det tydelig at tilpasset opplæring gjelder for alle elever. Dette kan innebære en betydelig styrking av rettighetene til barn med diabetes i skolen.

Fortsatt manglende kunnskap

− Vi i Diabetesforbundet mener det er veldig positivt at retten til personlig assistanse nå fristilles fra begrepet spesialundervisning, og får en egen paragraf i den nye opplæringsloven. Det at elevene nå har rett til den personlige assistansen de trenger for å kunne delta i opplæringen, og få tilfredsstillende utbytte av den, mener vi at lettere bør gi barn med diabetes som har behov for assistanse, den hjelpen de trenger, sier Thale Solli Kvernberg. Som politisk rådgiver i Diabetesforbundet har hun fulgt prosessen tett.

Thale Solli Kvernberg

Hun legger til at Diabetesforbundet er spente på hvordan ny opplæringslov vil tolkes og utspille seg i praksis:

− Vi vet jo at det fremdeles er manglende kunnskap om diabetes i samfunnet. Vi skal fortsette å jobbe for økt kunnskap, ikke minst kunnskapen om hvordan blodsukkersvingninger påvirker konsentrasjonsevne og læringsutbytte, sier Kvernberg.

Kommunens ansvar

I den nye loven kommer det også tydeligere frem at det er kommunen og fylkeskommunen som har det overordnede ansvaret for å oppfylle plikten, og med dette fatte vedtak i sakene. Det er i utgangspunktet ikke krav om at det først må foreligge en sakkyndig vurdering.

At ansvaret for å fatte vedtak om personlig assistanse nå flyttes fra skolen til kommune og fylkeskommune, frykter Kvernberg at kan slå skjevt ut:

− Vi er usikre på hvordan denne endringen vil slå ut i praksis, og håper ikke at tilgangen på assistent i skolen vil avhenge av den enkelte kommunens økonomi. Vi i Diabetesforbundet jobber dessuten for generelt større voksentetthet og flere voksenressurser i skolen, avslutter hun.

Kilder: udir.no

Les mer om barns rettigheter 
Les mer om hvordan vi jobber politisk