Om Nasjonal diabetesplan 

Nasjonal diabetesplan 2017-2021 (forlenget til 2023) er regjeringens plan for å bedre helse- og omsorgstjenestens arbeid med å forebygge, følge opp og behandle personer med diabetes. 

Diabetes utgjør en fremdeles en betydelig helseutfordring i Norge. Opptil 345.000 personer har sykdommen i dag, og antall tilfeller av diabetes type 2 har fordoblet seg de siste 20 årene. En nasjonal diabetesplan er et viktig verktøy for en nasjonal, målrettet innsats i arbeidet med å styrke behandlingstilbudet, legge til rette for god egenbehandling og forebygge alvorlige komplikasjoner.   

Se hele planen: Nasjonal diabetesplan 2017-2021 (pdf) 

Fra 2024 kommer en ny Nasjonal diabetesplan. Innholdet er under utarbeidelse høsten 2023.  Diabetesforbundet er aktiv pådriver for at tiltak og prosjekter som er viktig for deg som lever med diabetes skal prioriteres i den nye planen. 

Mål for Nasjonal diabetesplan

Hentet fra Regjeringen.no: 

Tiltakene som følger av diabetesplanen, skal bedre tjenestene ved å løse flere utfordringer både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Tiltakene skal samlet bidra til: 

  • Bedre arbeid med å endre levevaner både hos personer som har diabetes, og i grupper av befolkningen med høy risiko for å utvikle diabetes 
  • Økt kvalitet i fastlegenes diagnostisering og oppfølging av personer med diabetes 
  • Bedre kvalitet i tjenester til personer med diabetes og redusert ulikhet i helse og variasjon i behandling 
  • Økt mestring og bedre egenbehandling 
  • Økt oppmerksomhet på grupper av befolkningen med særlige utfordringer knyttet til diabetes 
  • Bedre forebygging av komplikasjoner 
  • Økt gjennomføring av anbefalte undersøkelser/prosedyrer i alle deler av tjenesten 
  • Bedre registrering av data for gjennomførte undersøkelser til bruk for evaluering, kvalitetsforbedring og forskning 

Vårt arbeid med Nasjonal diabetesplan 

Diabetesforbundet representerer pasientperspektivet og har vært en aktiv pådriver for oppstart av en nasjonal diabetesplan. Vi har hatt anledning til å påvirke innholdet i planen og løfte fram prosjekter og tiltak som vi vet utgjør en forskjell for våre medlemmer og alle med diabetes.  

Vi har også hatt ansvaret for flere av prosjektene. Eksempler er foreldreveiledningsprosjektet og «Veiviser for god egenbehandling av diabetes og e-læringsprogram», som er informasjonsmateriell og e-læringskurs for personer med diabetes type 1 og type 2. 

Hvordan Nasjonal diabetesplan har bidratt til bedre behandling 

Diabetesforbundets evaluering av Nasjonal diabetesplan 2017-2021 viser at planen har bidratt til systemendringer til det bedre for personer med diabetes.  

Det er også bred politisk enighet om at planen har vært vellykket og ført til et reelt løft for diabetesbehandlingen. 

Noen positive resultater: 

Bedre forebygging av komplikasjoner: Et eksempel er innføringen av «Anbefalt program for regelmessige netthinneundersøkelse for diabetisk retinopati». Med dette programmet får alle med diabetes henvisning til regelmessig netthinnescreening. Det vil bidra til bedre ressursbruk i helsetjenestene og at eventuelle endringer på øynene oppdages tidlig.   

Flere midler og bedre ressursbruk: Det er kommet flere midler til diagnostisering og behandling av diabetes, og ressursbruken i helsetjenesten er blitt bedre. 

Bedre oppfølging og bedre egenbehandling: Det har også vært en satsing på kompetanseheving av helsepersonell og egenbehandling – noe vi ser positive resultater av. To indikatorer er forbedringer av langtidsblodsukker for både barn og voksne og økt bruk av mer effektive blodsukkerregulerende legemidler. På begge disse områdene så vi en markant forbedring i perioden, som blant annet kan tilskrives tiltak i planen 

Bedre samarbeid og kommunikasjon: Diabetesforbundet erfarer også at planen har bidratt til bedre samarbeid mellom helsemyndighetene, fagmiljøene og brukerne. Diabetesforbundet fikk snakke brukernes sak, både i utformingen og implementering av tiltakene i planen. Planen har vært et eksempel på offentlig-frivillig samarbeid som har vært vellykket over tid. 

Her kan du lese hele Diabetesforbundets evaluering av Nasjonal diabetesplan: