Oversikt over tellende timer for ulike faggrupper: 

Den norske legeforening

Diabetesforum 2021 er godkjent av Den norske legeforening for spesialitetene allmennmedisin, pediatri og indremedisin.

Allmennmedisin: Fagforum godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanningen.

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i Ny Spesialistordning:
ALM 019, ALM 060, ALM 061, ALM 062, ALM 063, ALM 064, ALM 071, ALM 072, ALM 073, ALM 074, ALM 076 og ALM 077.

Pediatri: Fagforum godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Indremedisin: Fagforum godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.

Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Fagforum er godkjent av Norsk Sykepleierforbund
(NSF) som meritterende med totalt 17 timer.

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) Deltakelse på Fagforum kvalifiserer for 10 FEVU-poeng.
Norsk tannlegeforening (NTF) Fagforum er godkjent med 12 timer i NTFs etterutdanningssystem.
Fagforbundet

Fagforum er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige med 15 timer for helsesekretærer, helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider, sykepleier, fotterapeut, apotekteknikere og øvrige relevante helsepersonellgrupper.

Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Helsefagarbeidere i Delta Fagforum er godkjent av yrkesseksjoen Helsefagarbeidere i Delta med 15 timer for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere.
Helsesekretærer i Delta Fagforum er godkjent av Helsesekratærforbundet i Delta med 15 timer.
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

Fagforum er godkjent av NFF med 15 timer.
Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i en spesialistoppbygging og ved fornyelse av spesialitet.

Norsk Psykologforening

Fagforum er godkjent som 15 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

NITO, Bioingeniørfaglig institutt Fagforum er godkjent med 15 tellende timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører. For at timene skal telle i en spesialistgodkjenning må den enkelte kandidat være innenfor relevant fagområde. 
Fotterapeutforbundet (FTF) Fagforum er godkjent tellende med 15 poeng i FTFs etterutdanningsmodell.
Norges Optikerforbund Fagforum er godkjent tellende med 15 NOFEP (CET) i videre- og etterutdanning.