Lille julaften publiserte The Lancet – Diabetes & Endocrinology en ny og grundig studie av Skottlands erfaringer med korona hos diabetespasienter. Studien ble omtalt av Dagbladet under tittelen Så farlig er diabetes, og med inngangssetningen «Funnene er alvorlige».

Artikkelen har vakt oppsikt og blitt mye kommentert i sosiale medier. Diabetesforbundet har også fått flere henvendelser om saken.

– Jeg kunne nok ønsket at Dagbladet valgte en mer nyansert vinkling. Det er viktig at man ikke skremmer de som har diabetes unødvendig. Vår oppgave er å gi råd og informere uten å skape frykt, sier Hanne Løvdal Gulseth i Folkehelseinstituttet (FHI). Hun er avdelingsdirektør ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring.

Viktig med god blodsukkerkontroll

Gulseth er intervjuet i Dagbladets artikkel, og sier det samme der som hun gjentar her:

– Informasjonen i den skotske studien er i tråd med det vi vet fra tidligere: Personer med diabetes har høyere risiko for alvorlig sykdom og død enn den generelle befolkningen, men høy alder er fortsatt den viktigste risikofaktoren, også hos personer med diabetes. Til Dagbladet understreker jeg også at de fleste med diabetes verken blir innlagt på sykehus eller dør av covid-19 – men at det er viktig med god blodsukkerkontroll og at diabeteskomplikasjoner oppdages og behandles, siden dårlig sykdomskontroll også øker risikoen for å bli alvorlig syk, sier Gulseth. 

Hun presiserer at svært få nordmenn med diabetes type 1 døde av covid-19, dette ifølge statistikk fram til juni. Ingen av disse var heller under 80 år. Det kom fram da de første norske tallene ble publisert mot slutten av 2020. Nye, oppdaterte analyser er under arbeid.

Les også: Ny studie viser høyest dødelighet for type 1 – Alder er fortsatt den viktigste risikofaktoren

1 av 3

Dagbladet skriver at 1 av 3 døde blant de som hadde diabetes og covid-19. Dette gjelder altså alle med diabetes som har fått påvist smitte, påpeker Gulseth. Dersom Skottland bare har testet et fåtall eller de sykeste, vil andelen bli forskjellig fra om det testes mange.

I Norge har vi foreløpig ingen tall for hvor mange som døde av det totale antall smittede med diabetes. Men vi vet at 21 prosent av alle som døde, hadde diabetes. Det er omtrent 1 av 5. 

Den skotske studien bekrefter også betydningen av alder. Av de 1082 personene med diabetes som ble alvorlig syke eller døde, var hele 90 prosent over 60 år gamle.

– I tillegg bekrefter studien at kjønn, lang diabetesvarighet og andre komplikasjoner gir økt risiko. Det omfatter både andre sykdommer som hjerte-kar-lidelser og diabeteskomplikasjoner i nyrer og øyne, sier Gulseth.

Oppfordrer til vaksinering

Overlege Trond Geir Jenssen, medisinsk rådgiver for Diabetesforbundet, peker også på at den skotske studien bekrefter tidligere funn.

– Funnene er de samme som i den tidligere studien fra Storbritannia, ikke minst at høy alder sammen med diabetes er den viktigste risikofaktoren, sammen med organsykdom og dårlig blodsukkerkontroll. Velkontrollert diabetes hos yngre personer er ikke nødvendigvis en risikofaktor i seg selv. Dette er altså mer bekreftende opplysninger fra Skottland. De sammenfaller med det vi vet fra før, sier Jenssen, som er professor ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Å ta vaksinen er nå noe av det viktigste de med diabetes kan gjøre, mener Gulseth ved FHI.

– Selv om det går bra med de fleste som har diabetes, kan vi aldri garantere at en ung og frisk person ikke blir alvorlig syk av covid-19. Det gjelder også for sykdommer som influensa. Sykdom kan ramme tilfeldig, og det er spesielt viktig at alle med forhøyet risiko for alvorlig forløp tar vaksinen.

 

Tall fra den skotske undersøkelsen

 • 2724 personer med diabetes fikk registrert covid-19-smitte i perioden 1. mars til 31. juli.
 • 1082 av disse døde eller ble så alvorlig syke at de måtte legges inn på sykehus. 963 døde.
 • 972 av de med diabetes som ble alvorlig syke eller døde, var 60 år eller eldre. 30 var under 50 år og ingen under 20 år.
 • Personer med diabetes type 1 hadde 2,4 ganger høyere risiko for å bli alvorlig syk enn resten av befolkningen. De med type 2 hadde 1,4 ganger høyere risiko.
 • Blant de med diabetes som ble alvorlig syke, var det noen faktorer som skilte seg ut bortsett fra alder og diabetestype. Sannsynligheten var større for noe av det følgende:
  • De var menn
  • De var beboere på sykehjem
  • De bodde i områder med lavere sosioøkonomiske forhold.
  • De hadde nedsatt nyrefunksjon.
  • De hadde retinopati.
  • De hadde dårligere blodsukkerkontroll.
  • De hadde hatt syreforgiftning (ketoacidose) i løpet av de siste fem årene.
  • De gikk på flere medisiner (for diabetes eller annet).
  • De var eller hadde vært røykere.