Godt nytt for alle med diabetes type 1: Folkehelseinstituttet konkluderer med at bruk av sensor både er effektivt for pasienten selv, og kostnadseffektivt for samfunnet, sammenlignet med fingerstikkmåling.

– Dette er meget godt nytt for alle med diabetes type 1. Denne metodevurderingen er selve grunnlaget for å beslutte om personer med type 1 skal få fortsatt tilgang på sensor på samme måte som i dag, sier Malin Lenita Vik, fagpolitisk ansvarlig i Diabetesforbundet 

Dette er saken!

 • I vår ble det strammet inn på tilgangen til sensor etter beslutning fra helseforetakene (Helse Vest, Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Nord).
 • Årsaken var at kostnadene til sensorer har vokst langt over budsjettene, og at effekten av sensor ikke er dokumentert gjennom en såkalt «metodevurdering». 
 • Det ble derfor bestilt en metodevurdering av sensorer – én for personer med type 1 og en separat for personer med type 2.
 • Den forenklede metodevurderingen for type 1 er nå ferdig. Metodevurderingen for type 2 er ikke påbegynt.

Les mer:

Sykehusene strammer inn: Færre skal få sensor

Svarer om sensorinnstrammingene

Tilgang til sensor hett tema på type 2-debatt i Arendal

 

Metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) er i hovedsak en oppsummering av vurderingen som ble publisert av det danske Behandlingsrådet i 2023. Dette skriver FHI:

"Folkehelseinstituttet vurderer at resultatene i Behandlingsrådets rapport i stor grad er overførbare til norske forhold, og at innføring av sensorbasert glukosemåling til voksne pasienter med diabetes type I i Norge sannsynligvis vil være et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonell blodglukosemåling"

Sitat

Det ut som om dagens praksis kan fortsette, altså at alle med diabetes type 1 som trenger det får prøve sensor.

Strenge vurderingskriterier

Kåre Birkeland, leder av Diabetesforbundets medisinske fagråd, kommenterer metodevurderingen slik:

– Det ser ut som om dagens praksis kan fortsette, altså at alle med diabetes type 1 som trenger det får prøve sensor. Rapporten er derfor i store trekk positiv.

På vegne av personer med diabetes type 2 er Birkeland derimot mindre optimistisk.

– Med disse strenge vurderingskriteriene er det vel liten grunn til å tro at den pågående metodevurderingen for diabetes type 2 vil åpne for bruk hos den gruppen. Det finnes få «harde data» som tyder på at CGM ved type 2 diabetes er en fordel. Da mener jeg data som viser bedret HbA1c, færre alvorlige hypoglykemier og overbevisende bedring av livskvalitet. Derfor tror jeg ikke metodevurderingen kommer til å falle ned på refusjon for særlig økt bruk av CGM ved type 2 diabetes, sier Birkeland.

Metodevurdering – hva er det?

 • Metodevurdering er en vurdering av behandlingsformer. 
 • Vurdering skjer gjennom et system som kalles Nye metoder. Systemet er ment for å håndtere innføring og utfasing av behandlingsmetoder i spesialisthelsetjenesten. 
 • Innenfor Nye metoder er et Bestillerforum og et Beslutningsforum.
 • Bestillerforum avgjør hvilke behandlingsmetoder som skal metodevurderes og bestiller en metodevurdering, for eksempel gjennom FHI.
 • Beslutningsforum tar en avgjørelse om denne behandlingen basert på metodevurderingen.
 • Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for Nye metoder.

Diabetesforbundet representert

Diabetesforbundet har argumentert for at personer med en spesielt vanskelig regulerbar diabetes type 2 bør få tilgang til sensor. Det gjelder først og fremst de omtrent 50 000 personene med type 2 som bruker både hurtig- og langtidsvirkende insulin og de som bruker langtidsvirkende og sliter med gjentakende hypoglykemi.

For personer med diabetes type 2 skal det ikke gjennomføres en forenklet, men en fullstendig metodevurdering. Denne er ennå ikke påbegynt. 

– I den fullstendige metodevurderingen for type 2 er Diabetesforbundet involvert med to brukerrepresentanter, forbundsleder Cecilie Roksvåg og sentralstyremedlem Inger Myrtvedt. Diabetesforbundet kommer til å jobbe for at hensynet til mestring, livskvalitet og psykisk helse inkluderes i metodevurderingen Vi håper at denne metodevurderingen kommer i gang snart, slik at personer med diabetes type 2 ikke må vente for lenge på en avklaring, sier Vik.

Unntak for enkelte med type 2

I påvente av at metodevurderingen skal bli ferdig, er det innført unntak for noen pasientgrupper med diabetes type 2 . Det er besluttet at sensor kan tildeles pasienter med diabetes type 2 i noen tilfeller:

 • «Når pasienten har insulinkrevende diabetes som til tross for langvarig oppfølging og mye egeninnsats fortsatt har et svært vanskelig regulerbart blodsukker og samtidig er plaget med gjentatte hypoglykemi-episoder.»
 • Det påpeker samtidig at «Helsedirektoratets anbefaling om ønsket HbA1c 53 - 64 mmol/mol (7,0 - 8,0 %) skal ikke alene være kriterium for tildeling av CGM-utstyr til denne pasientgruppen.»
 • Gravide pasienter med kjent diabetes og kvinner med svangerskapsdiabetes der man finner medisinsk indikasjon for å bruke en CGM istedenfor det nasjonalt anbefalte bruken av egenmåling av blodsukker.
 • Pasienter med alvorlig kronisk nyresvikt og som bruker både hurtig- og langtidsvirkende insulin «kan vurderes etter noe mer liberal indikasjon» fordi de har forhøyet risiko for hypoglykemi på grunn av manglende glukoseproduksjon i nyrene. 

Tildeling av sensor til personer med type 2 skal godkjennes i etablert faggruppe eller av fagdirektør i ansvarlig helseforetak.