Diabetes er en av de største helseutfordringene i Norge. Beregninger fra FHI viser at opptil 345 000 personer kan ha sykdommen i dag, og at 60 000 av disse er udiagnostiserte. Antall tilfeller av diabetes type 2 har fordoblet seg de siste 20 årene.   

– Helsetjenesten har ikke holdt tritt med økningen i diabetes, sier Anne-Grete Skjellanger, generalsekretær i Diabetesforbundet. 

– Det mangler både nok folk og rett kompetanse mange steder. Dette gjør at behandlingstilbudet til de som har diabetes varierer, avhengig av hvor du bor.

Bedre helsetjenester til personer med diabetes 

Diabetesforbundet mener tre ting er avgjørende for å mestre livet med diabetes:  

tidlig opplæring, god oppfølging der man bor og tilgang til rett behandling når man trenger det.  

 Personer med diabetes behandler i stor grad sykdommen sin selv, hver eneste dag, hele året. Vi håper den nye regjeringen vil satse på tiltak og en helsepolitikk som gjør det enklere å leve med kroniske sykdommer som diabetes, sier Skjellanger. 

annegrete.jpg
Anne-Grete Skjellanger, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Her er tiltakene Diabetesforbundet mener vil bedre diabetesbehandlingen: 

 • Videreføre Nasjonal diabetesplan for å opprettholde en nasjonal satsing på diabetes.  
 • Sikre lik tilgang til behandling og tekniske hjelpemidler, uavhengig av bosted.  
 • Styrke lærings- og mestringstilbudet til personer med diabetes, både på sykehus og i kommunene. Utvikle digitale opplæringstilbud som et ledd i dette.  
 • Utvide bruken av tverrfaglige team med fagpersoner med ulike kompetanseområder i kommunehelsetjenesten.  
 • Sørge for bedre kompetanse på diabetes både i eldreomsorgen og hos fastlegene.  
 • Sørge for at helsepersonell får mer kompetanse om ulike kulturer, slik at diabetesbehandlingen blir bedre tilpasset. 

På tide med et løft i folkehelsepolitikken 

Norge har forpliktet seg til å redusere dødeligheten av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. For diabetes ser det ikke ut til at vi vil nå dette målet. Det skyldes først og fremst økningen i overvekt og fedme, som også gjelder mange barn og unge.  

– Vi vet at levevaner ofte utvikles i ung alder og kan følge oss resten av livet. Derfor er det så viktig at myndighetene legger til rette for at barn og unge tidlig kan etablere de gode, sunne vanene, sier generalsekretæren. 

Dibetesforbundet mener at hovedansvaret for god folkehelse og forebygging av sykdom må ligge på samfunnet og ikke enkeltpersoner.  

– Det er storsamfunnet som har muligheten til å innføre effektive tiltak for å forebygge diabetes type 2. Vi ber derfor den nye regjeringen sørge for et reelt løft i folkehelsepolitikken, for å fremme gode levevaner og forebygge diabetes type 2. 

 

Her er tiltakene Diabetesforbundet mener vil forebygge diabetes type 2 og bedre folkehelsen: 

 • Innføre gratis tilbud om frukt og grønt for alle elever i grunnskolen.  
 • Innføre minst én time daglig fysisk aktivitet på skolen.  
 • Gjøre sunn mat billigere og innføre avgift på sukkerholdig mat ut i fra hvor mye sukker den inneholder.  
 • Innføre målrettede tiltak for de med økt risiko for å få diabetes type 2, deriblant levevaneintervensjoner for personer med overvekt/fedme.  
 • Utarbeide en nasjonal strategi for bedre helse og forebygging i kommunene.  

Les Diabetesforbundets innspill til ny regjeringsplattform her 

Diabetesforbundet har også kommet med innspill til ny regjerningsplattform sammen med de andre organisasjonene i NCD-alliansen. NCD-innspillene kan du lese her.