I fjor kom langtidsvirkende insulin med virkestoffet glargin på byttelisten.

– Vi har god erfaring med bytte av insulin glargin. Derfor åpner vi nå for også å sette insulin lispro på byttelisten fra 1. november, sier Helga Festøy, enhetsleder i Legemiddelverket.

Helga Festøy i Legemiddelverket

Hun opplyser at 40-45 prosent av alle glargin-pakninger som kundene henter ut i apotek, nå er av merket Abasaglar. Til sammenligning var andelen 7-8 prosent før merket kom på byttelisten, ifølge Farmalogg.

– Vi anslår at cirka 7000 brukere har byttet merke i apotek. Vi har ikke fått tilbakemeldinger om bivirkninger eller feildoseringer, og apotekbransjen har heller ikke meldt om negative erfaringer. Vi er derfor trygge på at det er forsvarlig å sette insulin lispro på byttelisten.

Ventet med hurtigvirkende

Det er merket Humalog som nå blir byttbart med Insulin lispro Sanofi. Disse er hurtigvirkende insuliner med virkestoffet insulin lispro, og regnes som medisinsk likeverdige.

Legemiddelverket foreslo allerede i fjor å sette insulin lispro på byttelisten, samtidig som insulin glargin. Men Legemiddelverket valgte å vente med insulin lispro på bakgrunn av bekymringer om forveksling av penner fra blant andre Diabetesforbundet, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk Sykepleierforenings faggruppe for diabetessykepleiere.

– Vi ville unngå at langtidsvirkende insulin og hurtigvirkende insulin kom på byttelisten samtidig. Siden det har gått en del tid og det heller ikke er meldt inn negative erfaringer med bytte av insulin glargin, setter vi insulin lispro på byttelisten nå.

Kan komme flere merker

Et tredje langtidsvirkende insulin kalt Semglee har fått markedsføringstillatelse i Norge, men er ennå ikke kommet på markedet. Det er usikkert når og om det kommer i salg.

– Men dersom Semglee og Insulin Lispro Sanofi skulle komme i salg samtidig, kan det ikke da oppstå nettopp en slik uheldig situasjon der både et nytt hurtigvirkende og langtidsvirkende introduseres samtidig?

– Det blir jo et hypotetisk spørsmål, og noe vi i tilfelle må vurdere for hvert konkret tilfelle. Men apotekene gjør også vurderinger, og de inngår avtaler som vanligvis varer i ett år, derfor vil det ikke nødvendigvis skje plutselige endringer i hva apotekene tilbyr, svarer Festøy.  

Per nå ser ikke Legemiddelverket at flere typer insuliner kommer på byttelisten i nærmeste fremtid, men det finnes en mulighet for at hurtigvirkende insulin med virkestoffet aspart kan komme på sikt. Her finnes det to biotilsvarende alternativer til originalen NovoRapid som har markedsføringstillatelse, men ikke er markedsført i Norge.

– Dersom det blir aktuelt for leverandørene å markedsføre, vil Legemiddelverket vurdere om legemidlene er medisinsk likeverdige og trygt kan byttes i apotek. Et eventuelt forslag om å sette insulin aspart på byttelisten, vil bli sendt på høring.

Bakgrunn: Les våre tidligere artikler om insulinbytte i apotek

Medisinsk likeverdige

Bytte til billigere kopier av legemidler i apotek er langt fra noe nytt, det har pågått i 20 år. Men i 2020 ble det åpnet for at også biotilsvarende legemidler kan stå på apotekenes bytteliste. Inntil da byttet apotekene bare såkalt generiske legemidler. Biotilsvarende legemidler er fremstilt på en annen måte enn generiske legemidler, men også de er svært tett opptil originalen.

– Det finnes god dokumentasjon på at biotilsvarende legemidler er likeverdige originalene, sier professor Kåre Birkeland ved Universitetet i Oslo og leder av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet.

Kåre Birkeland, leder av medisink fagråd i Diabetesforbundet

Han tror ikke at eventuelle små variasjoner har noen betydning.

– Vi vet jo at det til og med innenfor samme merke kan være variasjon i ulike partier av insulin. Av og til opplever også brukere at ulike insuliner virker ulikt, uten at vi helt kan forklare hvorfor. Det kan være den psykologiske effekten av en ny medisin, eller biologiske faktorer vi ikke kjenner til. Så det er en liten usikkerhet. Men jeg mener kvalitetskontrollen er god, og jeg tror ikke variasjonen er stor eller at det er noen fare for feildosering på grunn av eventuell variasjon, sier Birkeland.

Sitat

Det finnes god dokumentasjon på at biotilsvarende legemidler er likeverdige originalene.

Han er likevel kritisk til insulinbytte i apotek, fordi han frykter at flere, nye og skiftende insulinpenner øker risikoen for at brukere forveksler penner, og slik får feil dose insulin. Denne bekymringen står fast, sier Birkeland, og oppfordrer nå personer med diabetes om å sette seg godt inn i egen behandling.

– De bør være mer oppmerksomme enn før. Det er viktig at de følger godt med på hvilket insulin de får på apoteket, at de eventuelt spør om det er samme insulin som de har fått før. De må være oppmerksomme på skiftende penner. Dersom de opplever å ta feil penn eller synes insulinene har ulik virkning, må de melde det inn, oppfordrer Birkeland.

Pasienter kan melde eventuelle avvik til Legemiddelverket her.

Mulig for legen å reservere mot bytte

Dersom du ikke vil bytte insulin, kan du si nei til bytte i apoteket, men da må du selv betale mellomlegget i prisen. Mellomlegg kan variere fra noen tiere til mer enn en hundrelapp. For Abasaglar og Lantus er mellomlegget i skrivende stund cirka 90 kroner for én pakke.

En annen mulighet er at legene reserverer deg mot bytte. Da slipper du å betale mellomlegget. Legen skal gi en medisinsk begrunnelse for at du skal ha insulinet du har resept på.

– Dette skjer eventuelt etter en dialog mellom legen og pasienten, der legen tar avgjørelsen. For eksempel kan legen reservere mot bytte dersom pasienten har mye reguleringsproblematikk eller problemer med å følge regimer, slik at bytte av insulin vil oppleves vanskelig, sier Kåre Birkeland.

I august viste tall fra Farmalogg en legereservasjonsandel på 14,5 prosent av pakninger med Abasaglar i apotek, opplyser Legemiddelverket.

Bakgrunn:

Bytte av legemidler i apotek

  • I Norge har vi et byttesystem for legemidler ment for å skape priskonkurranse mellom leverandørene – slik at prisene på legemidler går ned. Les mer om medisinbytte hos Legemiddelverket
  • Det innebærer at apotekene kan tilby deg et billigere alternativ til det du har resept på – et legemiddel som er tilsvarende originalen.
  • Fra 2021 kunne også biologisk framstilte legemidler (biotilsvarende) settes på byttelisten. Da ble det aktuelt å få insulin på byttelisten, siden det er utviklet flere biotilsvarende insuliner.
  • Det første biotilsvarende insulinet på byttelisten var langtidsvirkende Abasaglar, som et alternativ til Lantus. Nå kommer også hurtigvirkende insulin lispro på byttelisten, der Insulin Lispro Sanofi kommer som et alternativ til Humalog.