Alle fysiske arrangementer digitaliseres ut året 
Diabetesforbundet skal være en åpen, inkluderende organisasjon - hvor alle er velkommen og kan føle seg trygge på våre arrangementer. Basert på faglige råd og den kunnskapen vi har om diabetes og korona per nå, har vi derfor bestemt at alle fysiske arrangementer i regi av Diabetesforbundet dette året skal digitaliseres. Dette gjelder alle våre tilbud - både lokalt og nasjonalt.

Selv om du selv kanskje ikke er i risikosonen, så er det mange i vår organisasjon som tilhører risikogrupper, og vår jobb er å være føre var og bidra til at færrest mulig utsettes for potensiell smitte, og at vi fortsetter å være en ansvarsfull organisasjon.

Vi skal nå digitalisere Diabetesforbundet, og vi skal tilrettelegge på best mulig måte slik at alle som ønsker kan delta i våre fora. I tillegg vil vi som før fortsette å gi kvalitetssikret informasjon blant annet gjennom vårt medlemsblad Diabetes og i veiledningstjenesten Diabeteslinjen. Selv om de fysiske møteplassene og tilbudene må vente på seg, så vil vi jobbe for å sikre fortsatt gode tilbud for våre medlemmer og deg som tillitsvalgt.

Digitale årsmøter

Alle fylkesårsmøter i 2020 skal gjennomføres digitalt. Det vedtok sentralstyret den 6. mai.
Det er viktig å avholde årsmøter hvert år for å ivareta det økonomiske grunnlaget i lagene samt demokratiet. Også de lokallagene som ikke fikk avholdt sitt årsmøte før det ble iverksatt stopp for fysiske møteplasser, skal avholde digitale årsmøter senest innen utgangen av august.
Diabetesforbundet nasjonalt vil fasilitere og stå for den tekniske gjennomføringen av alle digitale årsmøter. Årsmøtet vil gjennomføres på Teams eller Zoom, med et tilleggsprogram som gjør at avstemninger gjøres på en trygg måte som sikrer både anonymitet og sikkerhet for deltagerne.

Oppfølging av lokal og fylkeslag
Diabetesforbundet nasjonalt vil følge opp status og behov for lokal- og fylkeslag i en utfordrende periode.
Basert på faglige råd og den kunnskapen vi har om diabetes og korona, ble det onsdag 6. mai bestemt at alle fysiske arrangementer i regi av Diabetesforbundet dette året skal digitaliseres. Dette gjør hverdagen til både tillitsvalgte og medlemmer annerledes med hensyn til både muligheter og begrensninger.
Lokal- og fylkeslag har ulike behov, og sekretariatet vil i samarbeid med sentralstyret komme i kontakt med alle lag for å kartlegge status, behov og tanker rundt den videre driften Diabetesforbundet skal ha ut 2020.

Digitale tilbud
Nå når lokale tilbud ligger nede, er det fint å vite at dere likevel kan tilby medlemmene nasjonale tilbud. Medlemmene setter pris på tilbud i disse dager, derfor håper vi dere vil dele informasjonen om de digitale arrangementene i regi av Diabetesforbundet. 

Dette tilbyr vi digitalt:

Økonomiske midler og tilskudd
Vi jobber med å samle informasjon om de ulike tilskuddsordningene og deres rutiner i annerledes-året 2020. Målet er å kartlegge hvorvidt frister, rutiner og retningslinjer er endret i forbindelse med Korona-situasjonen.
Når all informasjon er på plass vil den formidles til tillitsvalgte via min side og e-post.

Alternative tiltak og prosjekter lokalt
Vi jobber med å lage inspirerende oppskrifter, tips og råd for alternative tiltak når de fysiske møteplassene uteblir. Det kommer også inspirasjon til hvordan man kan organisere lokal hjelp til de som trenger det, som for eksempel handling ol. Dette vil bli tilgjengelig på min side og distribueres til tillitsvalgte via e-post og nyhetsbrev.

Ringedugnad til medlemmer
Som forbund ønsker vi å gi informasjon og være tilgjengelige for alle våre medlemmer. For å sikre et tilbud til de som ikke selv aktivt tar kontakt, men som samtidig har behov for oppfølging i den vanskelige situasjonen de står i nå, skal vi framover drive oppsøkende informasjon og veiledning per telefon. Vi er i gang med å planlegge hvordan vi kan gå sammen om en ringedugnad til medlemmer.