Diabetesforbundet har etablert seg som en viktig helsepolitisk aktør. Vårt oppdrag er å fremme din sak og gi kvalitetssikret informasjon og veiledning - slik at du får god behandling og har kunnskap og motivasjon til å mestre livet med diabetes. I dette ligger det et ansvar for å jobbe for at politikere og andre beslutningstakere tar diabetes på alvor.

Diabetesforbundets strategi for 2019-2021 staker ut kursen for Diabetesforbundets arbeid. Mange av målene i strategien krever politisk jobbing. Mye av dette arbeidet foregår på nasjonalt plan, i dialog med nasjonale politikere og myndigheter.

Men like viktig er den lokale politiske arenaen. Det er i hver enkelt kommune de lokale prioriteringene gjøres, og det er kommunestyret som bestemmer over de fleste tjenestene vi har behov for i hverdagen. Der har lokallagene en viktig rolle å spille.

Tips til å drive interessepolitisk arbeid

For mange kan det å drive interessepolitisk arbeid virke vanskelig og komplisert. Vi har laget en veileder til lokallagene for å gi kunnskap og inspirasjon til å ta fatt på det interessepolitiske arbeidet. Her får du informasjon om:

  • Hvordan kommuner organiseres og styres politisk
  • Frivillighetens rolle i lokalpolitikken
  • Tips til hvordan du kan nå frem med våre saker
  • Hvordan bruke media
  • Tips til saker lokallaget kan jobbe med

Her kan du laste ned veileder for interessepolitisk arbeid i lokallaget.

Viktige saker i årets valg

Med bakgrunn i Diabetesforbundets strategi for 2019-2021 har vi i årets valgkamp valgt å ha fokus på to viktige saker: rett til opplæring og å bremse veksten av diabetes type 2. 

Lærings- og mestringstilbud - rett til opplæring

For å mestre et liv med en kronisk sykdom, er det avgjørende å få et godt opplæringstilbud. Alle kommuner ligger langt bak samhandlingsreformens mål om lærings og mestringstilbud. Diabetesforbundet erfarer også at disse tilbudene bygges ned flere steder. 

Retten til opplæring er en lovfestet rettighet, men likevel er det mange som ikke får den oppfylt. Vi kan ikke akseptere at så mange personer med diabetes blir overlatt til å behandle seg selv, uten kompetansen, motivasjonen eller tryggheten som er nødvendig for å gjøre dette på en god måte.

Bremse veksten av diabetes type 2 og politisk satsing på folkehelse

De siste 20 årene har antallet personer som lever med diabetes type 2 doblet seg. Flere får også diabetes type 2 i ung alder. Dette er en alvorlig utvikling og viser at myndighetene har satset for lite på forebygging. Å stoppe denne utviklingen handler både om å spare samfunnet for enorme kostnader og den enkelte for de belastningene en kronisk sykdom som diabetes medfører.

Det kan selvsagt være andre saker ditt lokallag er opptatt av, eller andre problemstillinger som er mer aktuelle for ditt lokalsamfunn. Dere står fritt til å jobbe med de sakene dere ønsker, så lenge Diabetesforbundets verdier, visjon og samfunnsoppdrag ivaretas.

Her kan du lese mer om vårt politiske arbeid.

Bruk leserinnlegg

Medieomtale av en sak kan gi god drahjelp i det interessepolitiske arbeidet. Mediedekning av et arrangement eller et leserinnlegg i lokalavisa når veldig mange mennesker og gir god synlighet for diabetessaken.

Mye av det politiske ordskiftet foregår på debattsidene i mediene, og i leserinnlegg og kronikker skriver man hva man mener om en sak. Fordelen med et leserinnlegg eller en kronikk er at det blir trykket akkurat slik du har skrevet det.

Her kan du laste ned leserinnlegg om retten til opplæring.

Her kan du laste ned leserinnlegg om å bremse veksten i diabetes type 2 og å prioritere folkehelsa.

 

HUSK: Få med all informasjon om deg selv når du sender inn. Navn, organisasjon, rolle, e-post og telefonnummer. I leserinnlegget er det markert med xxx der dere kan fylle inn navn og organisasjon.

Kontakt oss

Har du spørsmål om valgkamparbeidet? Ta kontakt med fagpolitisk ansvarlig Stine Vedvik