Samarbeid med andre frivillige organisasjoner

>Andre frivillige organisasjoner har ofte fellestrekk med Diabetesforbundet, og enkelte arrangementer har samme målgruppe.

I stedet for å konkurrere om de samme målgruppene kan det noen ganger være hensiktsmessig med samarbeid. Godt samarbeid på tvers av de frivillige organisasjonene er ofte nøkkelen til suksess. Allianser gjør oss sterkere og gir oss større gjennomslagskraft.

Ta kontakt ved å ringe, sende mail eller møte opp på et av arrangementene til den andre frivillige organisasjonen. Introdusere deg selv, si hva Diabetesforbundet står for (om Diabetesforbundet), og spør om det er av interesse å avtale et møte.

På forhånd kan det være lurt at styret diskuterer hva de ønsker å få ut av et slikt samarbeid. Et godt forberedt styre gir større sjanse for å lykkes med et eventuelt samarbeid.

Gode eksempler på samarbeid

Sør-Trøndelag og Tjukkasgjengen

Aktuelle samarbeidspartnere

LHL

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Kreftforeningen

DNT

Lions

Spørsmål som kan være utgangspunkt for samarbeidsmøte

 • Hva er samarbeidsmulighetene? Hvilke områder kan vi samarbeide om?
 • Skal det samarbeides om et avgrenset område? Et spesielt arrangement, en kampanje eller en aktivitet?

 • Hva får vi igjen for et samarbeid? Og hva får de igjen for et samarbeid?

 • Bør samarbeidet formaliseres?

 • Hvor går veien videre?

 • Hvordan fordeler vi arbeidsoppgaver?

 

Samarbeid med kommunale aktører

Samarbeid med kommunen har ofte vist seg å være nyttig. Det kan for eksempel være samarbeid med frisklivssentraler, frivilligsentraler, folkehelsekoordinator, sykehus og legesenter. Offentlig-frivillig samarbeid er med på å løse samfunnsoppgavene på en ny måte og gir mulighet til å dra lasset sammen og nå bredere ut.

Eksempler på aktiviteter man kan forenes om:

 • Møter med definert tema (eksempelvis foredrag om kosthold)
 • Samarbeid om merkedager, arrangementer og kurs (eksempelvis Verdens diabetesdag)
 • Medlemsmøter og arrangementer med inspirasjonsforedrag av fagpersoner
 • Samarbeid med frisklivssentraler om motivasjonsgrupper eller andre prosjekter
 • Samarbeid med sykehuset om kurset «Kjenner du et barn med diabetes?»
 • Samarbeid med legesenteret om å distribuere oppdatert informasjonsmateriell
 • Samarbeid om fokus på minoriteter

Ta kontakt!

Her er et eksempel på et brev du kan sende til kommunen dersom lokallaget ønsker samarbeid om motivasjonsgrupper. Denne malen kan justeres til å gjelde andre samarbeidsprosjekter også. Henvendelse per e-post gir best effekt om den følges opp med en telefon og et møte i etterkant.

Kommunale aktører setter ofte stor pris på drahjelp innenfor fagfeltet diabetes. Du som tillitsvalgt kan være med og styrke dette arbeidet i kommunen. Det handler om å tørre å ta kontakt.

Samarbeid med lokale politikere

Diabetesforbundet er en av de største brukerorganisasjonene i landet, og har de siste årene fått stadig høyere status som seriøs helsepolitisk aktør. Med våre omlag 35 000 medlemmer er vi en sterk stemme i små og store prosesser på alle nivåer i Helse-Norge.

Politikere setter pris på brukererfaring og er åpne for konstruktive råd og veiledning i bestemmelser rundt temaet. Å jobbe med politiske mål krever tålmodighet og mot. Hvordan lokallaget skal gå fram for å bli hørt, kan du lese mer om her: Veileder for interessepolitisk arbeid

 

Samarbeid med kommersielle aktører

I relasjonen til kommersielle aktører er det et overordnet prinsipp at Diabetesforbundet skal bevare sin nøytrale og uavhengige rolle.

Diabetesforbundet skal ikke være en gratis salgskanal for kommersielle aktører. Diabetesforbundet skal ikke motta støtte fra kommersielle aktører uten at midlene er knyttet til avtalte og definerte formål.  

Eksempler på kommersielle samarbeidspartnere:

 • Produsenter av medisiner og tekniske hjelpemidler
 • Lokale butikker
 • Restauranter

Samarbeid med Grete Roede

Samarbeid med Lions

Les mer om våre retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører

Lurer du på noe, ta kontakt med markedsansvarlig i Diabetesforbundet, Camilla Karstensen camilla.karstensen@diabetes.no

Spre budskapet

Markedsføring er en viktig del av et samarbeidsprosjekt. Den kan være hensiktsmessig med et tidlig møte der forventninger og fordeling av arbeidsoppgaver avklares. Sørg for å gå bredt ut med en ryddig og informativ invitasjon. 

Alt markedsføringsmateriell kan lages i dette verktøyet.

I hvilke kanaler kan man markedsføre dette konseptet?

 • E-post – Sende ut til alle medlemmer, likepersoner, skoler, barnehager og aktuelle foreninger. (kan sendes via diabetes.no)

 • Facebook og Instragram – Legge ut og dele på alle sider tilknyttet fylkeslaget (Fylkeslaget, BFU, Ungdiabetes) og dele som privatpersoner 

 • Nettsiden Diabetes.no – Legg kurset inn i kalenderen.

 • Avis – Annonser arrangementet i lokalavisen, uten å legge vekt på at det skal rekrutteres til et nytt styre. Inviter lokalavisen til å lage en sak om at det ønskes å konstituere et nytt lokallag i Diabetesforbundet.

 • Lokalradio – Be om litt tid på radioen til å reklamere for deres arrangement
 • Plakater – på butikken, skolene, barnehagene, apotek, legesenter ol. 

Trenger du hjelp til kontakt med media, ta kontakt med presseansvarlig i Diabetesforbundet, Turid Gjerde Spilling: turid.spilling@diabetes.no