Førerkort med diabetes

For personer med diabetes gjelder andre førerkortregler.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Førerkortgruppe 1
Nye førerkortregler fra 1.oktober 2016 medfører at nye søkere om førerkort med diabetes (også de som ikke bruker blodsukkersenkende medisiner) vil få helseattest med anbefaling om førerett med maks fem års varighet for gruppe 1. Dette vil også gjelde ved ev. fornyelse av førerkortet.

Har du gyldig førerkort med lenger varighet gjelder følgende:

  • Er førekortet ditt utstedt før 19. januar 2013 og er gyldig, må det etter hvert fornyes. 
  • Er førerkortet ditt utstedt før 1. april 1979, må du fornye førerkortet før 1. januar 2020.
  • Er førerkortet ditt utstedt i perioden 1. april t.o.m. 31. desember 1997, må du fornye førerkortet før 1. januar 2023
  • Er førerkortet ditt utstedt i perioden 1. januar 1998 t.o.m. 18. januar 2013, må du fornye førerkortet før 1. januar 2033.

Man har likevel en forpliktelse til å få en ny vurdering av lege dersom helsetilstanden eller behandlingen endrer seg, som kan medføre nedsatt kjøreevne. Helseattest førerrett må fylles ut (sammen med lege) og leveres på trafikkstasjonen. I tillegg skal en egenerklæring om helse fylles ut på trafikkstasjonen.

Har du hatt en føling der du trenger hjelp, er maks varighet på førerkortet ett år, og du skal følges opp av lege for at dette ikke skal gjenta seg. Har du hatt flere alvorlige følinger, mister du lappen inntil legen din mener du har fått tilbake kontrollen over diabetesen. Førere av tyngre kjøretøy (førerkortgruppe 2 og 3) må vise frem logg for de siste tre måneder for å få helseattest.

Det er viktig å være klar over at du stiller veldig svakt ved enhver liten eller stor ulykke dersom du kjører uten gyldig førerkort.

Klikk her for veileder til diabetes §§ 30-32 helsekrav til førerkort. 

Førerkorgruppe 2 og 3
For førerkortgruppe 2 og 3 gjelder strengere regler. Tidsavgrensningen er satt til maks tre år og bare ett år første gang. Kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss er uaktuelt. I tillegg er helsekravene strengere enn dem som gjelder førerkortgruppe 1:

  • ikke har hatt alvorlig føling med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
  • har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre
  • følger legens råd og anbefalinger
  • kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes
  • har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene.

Kan du ikke framlegge denne loggen, eller blodsukkerverdiene blir ansett å være for høye, er ikke helsekravene oppfylt, og legen må avslå søknad om fortsatt førerkort. Det er behandlende lege som ser på og vurderer loggen.

Har du hatt én føling eller flere med behov for hjelp det siste året, vil retten til førerkort for gruppe 2 og 3 bli midlertidig inndratt. Det vil kunne gå flere måneder før du i beste fall får førerkortet tilbake. Diabetesbehandlingen din må endres, og «relevant spesialist» må bekrefte at ny behandling har gitt bedre og mer stabile blodsukkerverdier.

I dette bildet hører «kontinuerlig vevsglukosemåling (CGM) av minst 5 dagers varighet», alternativt «måling av blodsukker 9 ganger daglig i 10 dager etter hverandre (…) hvis lokale forhold gjør kontinuerlig vevsglukosemåling spesielt vanskelig.»

Hva påvirker kjøreevnen?
• Lavt blodsukker kan gi synsforstyrrelser som for eksempel uklart syn eller dobbelt syn. Andre får nedsatt bevissthet og oppfatter ikke det de ser. Reaksjonsevnen nedsettes.
• Høyt eller svingende blodsukker kan også virke inn på synet og bevisstheten og gjøre personer med diabetes uegnet til å kjøre bil.
• Komplikasjoner av diabetes kan nedsette kjøreevnen.
• Dårlig syn pga. øyekomplikasjoner kan være en grunn til at noen personer med diabetes ikke bør ha førerkort.
• Nerveskader eller dårlig blodsirkulasjon i bena kan føre til at enkelte personer med diabetes får nedsatt reaksjonsevne og ikke er raske nok med pedalene.

Forholdsregler (med tanke på hypoglykemi/lavt blodsukker/føling)
MÅL blodsukkeret ofte i forbindelse med kjøring:
1. Tenk og mål blodsukker før du kjører
2. Tenk og stopp for å måle blodsukker mens du kjører
3. Risikoen er størst før måltider
4. Kjør ikke lenger enn to timer i strekk – mål blodsukker.
5. Pass på når du er trett og sliten
6. Vær forsiktig like etter en kraftig fysisk anstrengelse
7. Ikke kjør 5 minutter til!

Alle som kan få lavt blodsukker skal alltid ha sukker eller lignende lett tilgjengelig!

Les også artikkelen Ny presisering fra Helsedirektoratet (november 2016)

Se Helsedirektoratets samlesider for førerkort

Les også artikkel på helsenett.no om å miste førerkortet etter besøk på legevakten ved bevisstløshet pga. for lavt blodsukker (sist oppdatert november 2017).